Regulamin WakeLove Konstancin - WakeLove Konstancin | WakePark Konstancin-Jeziorna
11033
page-template-default,page,page-id-11033,mkd-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,burst-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive

REGULAMIN PARKU WAKE LOVE KONSTANCIN

KONSTANCIN – JEZIORNA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Parku oraz Terenów Zielonych Wake Love Konstancin znajdujących się przy ul. Mirkowskiej 47 w Konstancinie – Jeziornej, zwanych dalej „Parkiem” określa zasady tymczasowego korzystania z usług Zarządcy oraz wyżej wskazanego terenu.
 2. Park oraz Tereny Zielone Wake Love Konstancin są udostępnionym terenem pełniącym funkcje publiczne i pokrytym roślinnością terenem zieleni wedle rozumienia art. § 16 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 19 kwietnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 3. Każda osoba przed rozpoczęciem korzystania z Parku zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zarządcą Parku jest Link Sport Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112 b 02-797 Warszawa, NIP 522 302 22 54, numer telefonu +48 696054104, adres e-mail: [email protected]

2. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU

 1. Decyzja osoby korzystającej o skorzystaniu z Parku jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Park jest czynny 7 dni w tygodniu od godziny 8 do godziny 21.
 3. Park obejmuję powierzchnię 1,6 ha.W celu realizacji obowiązujących uregulowań związanych z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej maksymalna liczba osób przebywających na terenie Parku na dzień 29.04.2020 wynosi nie więcej niż 20 osób nie licząc pracowników i obsługi Parku.
 4. Zarządca informuje, że podczas korzystania z infrastruktury turystycznej Parku nakazuje się bezwzględne przestrzeganie następujących zasad:
  1. zachowania odległości między osobami – minimalna odległość między pieszymi 2m;
  2. zakrywania nosa i ust – noszenie maseczek lub innego rodzaju osłony na usta i nos z wyłączeniem sytuacji, kiedy spełnienie tego warunku nie jest możliwe ze względu na wykonywaną aktywność sportową;
 1. Zarządca informuje, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nadal obowiązuje stan epidemii. W związku z powyższym oraz faktem występowania zagrożeń rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 każda osoba zobowiązana jest do stosowania się do określonych zasad w celu minimalizowania zagrożeń.
 2. W przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia osoby te bezwzględnie są zobowiązane przebywać na terenie Parku pod opieką osoby dorosłej.
 3. Zarządca informuje, że parking dla Samochodów został udostępniony w wyznaczonym miejscu. Parkowanie odbywa się na zasadach określonych w paragrafie 3 poniżej.
 4. Z wyciągu do pływania dostępnego na terenie Parku może korzystać tylko jedna osoba na 15 minut. Po każdorazowym skorzystaniu z wyciągu do pływania stanowisko jest przygotowywane dla kolejnych osób z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny. Po każdym używaniu Zarządca wyciągu dezynfekuje drążek holujący roztworem zgodnym z obowiązującymi wymogami sanepidu.
 5. Każda osoba może pływać maksymalnie do 15 minut lub wielokrotność wykupionych slotów – jeden slot = 15 minut. Zarządca zwraca się z prośbą o uwzględnienie wyżej wymienionych ograniczeń przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu rezerwacji i korzystaniu z Usług.
 6. Na stanowisku operatora wyciągu mogą przebywać tylko pracownicy Parku tj. instruktor operator oraz osoba korzystająca w danej chwili z wyciągu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dotykania deski oraz butów przez osobę korzystającą z wyciągu. W założeniu oraz zdjęciu deski zawsze pomaga operator wyciągu.

3. SYSTEM REZERWACJI

 1. Dokonanie rezerwacji na korzystanie z Usług możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej wakelovekonstancin.pl wedle poniższej instrukcji.
 2. W pierwszej kolejności należy kliknąć przycisk DOKONAJ REZERWACJI, który przeniesie użytkownika do panelu rezerwacji.
 3. W ramach panelu rezerwacji dokonujemy wyboru dnia oraz godziny, kiedy chcemy korzystać z Usług.
 4. Następnie należy wprowadzić liczbę miejsc jak również wprowadzić dane kontaktowe podmiotu dokonującego rezerwacji.
 5. W ramach panelu rezerwacji każdy użytkownik ma możliwość skorzystać z Usług dodatkowych takich jak usługa instruktora (10 złotych) czy usługa wypożyczenia deski (10 zł deska lub 20 złotych deska PRO).
 6. Złożenie rezerwacji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku ZGŁOŚ REZERWACJĘ.
 7. Po kliknięciu w przycisk ZGŁOŚ REZERWACJI użytkownik zostanie przeniesiony do panelu płatności, gdzie klikając w przycisk OPŁAĆ REZERWACJĘ w ciągu 15 minut może wykonać transakcję.
 8. Płatność za rezerwację odbywa się za pośrednictwem banku użytkownika, karty bankowej czy z wykorzystaniem systemu PayPal i T-Pay.
 9. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest wiadomość e-mail, którą użytkownik otrzymuje po dokonaniu stosownej płatności.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU

 1. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla klientów Wake Parku Wake Love Konstancin, klienci korzystają z parkingu bezpłatnie. Każda osoba, która nie jest klientem Wake Parku a chce skorzystać z parkingu powinna uiścić opłatę w wysokości 10 zł/h płatne z góry podczas wjazdu.
 2. Na terenie parkingu Parku korzystającego obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Na parkingu Parku pojazdy mogą poruszać się tylko z prędkością do 5km/h.
 3. Zabrania się parkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
 4. Zabrania się wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów którym Zarządca udzielił pisemnej zgody na parkowanie.
 5. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt i ludzi.
 6. Na terenie parkingu Parku ponadto zabrania się:
  1. palenia tytoniu,
  2. spożywania alkoholu,
  3. zaśmiecania,
  4. naprawiania pojazdów,
  5. mycia i odkurzania pojazdów,
  6. tankowania pojazdów,
  7. parkowania pojazdów z nieszczelnościami
  8. działań niezgodnych z przepisami BHP i PPOŻ,
  9. zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub zakłócających korzystanie z parkingu.

5. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej a w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych na odpowiedzialność opiekuna.
 2. W przypadku korzystania z Parku oraz Usług Zarządcy przez osoby poniżej 18 roku życia niezbędne jest przedstawienie podpisanej zgody przez opiekuna prawnego.
 3. Osoby Korzystające z Parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń parku innym użytkownikom.
 4. Parking udostępniany przez Zarządcę jest parkingiem niestrzeżonym z tego powodu korzystający obowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą.
 5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
 6. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebiesamego i osoby, pozostające pod jego opieką. Korzystający z parkingu, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Parku należy zgłaszać do Zarządcy telefonicznie pod numerem +48 696054104,
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy uchwalone w związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 maja 2020 r. do odwołania i jest regulaminem tymczasowym.
 4. Sezon w Wake Park Wake Love rusza 4 maja 2020 i trwa do 31 października 2020 r.